貿易用語集

貿易中国語・贸易常用词语

  英語・日本語 中国語 ピンイン
アメリカ 美国 mei3guo2
アメリカドル 美元 mei3yuan2
アライバル 到港通知 dao4gang3tong1zhi1
EBS 紧急燃油附加费 jin3ji2ran2you2fu4jia1fei4
EIR(機器受渡証) 提箱单 ti2xiang1dan1
ETA 估计到达时间 gu1ji4dao4da2shi2jian1
ETD 估计出发时间 gu1ji4chu1fa1shi2jian1
EU(ヨーロッパ連合) 欧盟 ou1meng2
EXW(工場渡し) 工厂交货 gong1chang3jiao1huo4
INVOICE 发票 fa1piao4
一括払い 一次性付清 yi1ci4xing4fu4qing1
写し/コピー 副本 fu4ben3
売り手 卖方/卖主/卖手 mai4fang1/mai4zhu3/mai4shou3
運送費(輸送費) 搬运费 ban1yun4fei4
運賃前払い 预付运费 yu4fu4yun4fei4
運賃後払い 到付运费 dao4fu4yun4fei4
HDS 快速提货 kuai4su4ti2huo4
HSコード 商品编码 shang1pin3bian1ma3
FOB 船上交货 chuan2shang4jiao1huo4
FAS 船边交货 chuan2bian1jiao1huo4
FCA 交货承运人 jiao1huo4cheng2yun4ren2
FCL 整箱货 zheng3xiang1huo4
Air Freight 航空运费 chuan2kong1yun4fei4
L/C(信用状) 信用证 xin4yong4zheng4
LCL 拼箱货 pin1xiang1huo4
S/I 订舱单 ding4cang1dan1
MT(郵便為替/送金手形) 票汇/信汇/邮汇 piao4hui4/xin4hui4/you2hui4
NVOCC 无船承运人 wu2chuan2cheng2yun4ren2
円高 日元升值 ri4yuan2sheng1zhi2
円安 日元贬值 ri4yuan2bian3zhi2
オファー 报价 bao4jia4
ORC 本地出口附加费 ben3di4chu1kou3fu4jia1fei4
Ocean Freight 海洋运费 hai3yang2
OEM 定牌生产 ding4pai2sheng1chan3
オーダーメイド 订做 ding4zuo4
買い付ける 采购 cai3gou4
海賊版 盗版 dao4ban3
加工費 工缴费 gong1jiao3fei4
カタログ 产品目录 chan3pin3mu4lu4
貨物船 货船 huo4chuan2
貨物輸送機 货运飞机 huo4yun4fei1ji1
カリブ海 加勒比海 jia1le4bi3hai2
関税障壁 关税壁垒 guan1shui4bi4lei3
韓国ウォン 韩币 han2bi4
鑑定する 鉴定 fen1qi1fu4kuan3
既製服 成衣 cheng2yi1
機械 机器 ji1qi4
記録 纪录 ji4lu4
キロメートル 公里 gong1li3
キログラム 公斤 gong1jin1
銀行残高額 银行存款额 yin2hang2cun2kuan3e2
クレームをつける/損害賠償請求をする 索赔 suo3pei2
グラム ke4
組み立てる 装配 zhuang1pei4
空港 机场/飞机场 ji1chang3/fei1ji1chag3
契約 合同 hu2tong
現品/現物 现货 xian4huo4
欠陥 缺陷 que1xian4
原産地証明書 原产地证明书 yuan2chan3di4zheng4ming2shu1
検疫 检疫 jian3yi4
コンテナ 集装箱 ji2zhuang1xiang1
口座 账户/户头 zhang4hu4/hu4tou2
口座番号 账号 zhang4hao4
顧客 客户 ke4hu4
小切手 支票 zhi1piao4
交渉する 洽谈 qia4tan2
小売 零售 ling2shou4
コスト 成本 cheng2ben3
コミッション 佣金 yong4jin1
梱包工場 捆包工厂 kun3bao1gong1chang3
CYContainer Yard) 货柜(推)场 huo4gui4(tui1)chang3
サーチャージ 附加收费 fu4jia1shou1fei4
サービス 服务 fu2wu4
サインする 签名 qian1ming2
サレンダーB/L 电放提单 dian4fang4ti2dan1
サンプル 样品 yang4pin3
CAF 货币汇率附加费 huo4bi4hui4lv4fu4jia1fei4
CIF 成本,保险加海运费 cheng2ben3bao3xian3jia1hai3yun4fei4
C&F 成本加海运费 cheng2ben3jia1hai3yun4fei
CYチャージ 码头卸货费 ma3tou2xie4huo4fei4
下積無用 不可压在货底下 bu4ke3ya1zai4huo4di3xia4
シャシー 集装箱专用拖车 ji2zhuang1xiang1zhuan1yong4tuo1che1
出荷する 发货 fa1huo4
重量建て 按重量计费 an4zhong4liang4ji4fei4
譲歩する 让步 rang4bu4
植物検査検疫 植物检查检疫 zhi2wu4jian3cha2jian3yi4
商標権 商标权 shang1biao1quan2
申請する 申请 shen1qing4
人民元 人民币 ren2min2bi4
スエズ運河 苏伊士运河 su1yi1shi4yun4he2
スペース・チャーター 租舱位 zu1cang1wei4
税関 海关 hai2guan1
生産原価 产品成本 chan3pin3cheng2ben3
生産現場 车间 che1jian1
生産に入る 投产 tou2chan3
製造工程書 制作工艺流程 zhi4zuo4gong1yi4liu2cheng2
製品の売れゆきが悪い 产销脱节 chan3xiao1tuo1jie2
センチ 厘米/公分 li2mi3/gong1fen1
船腹不足 舱位紧张 cang1wei4jin3zhang1
送金する 汇款 hui4kuan3
タンカー 油船/油轮 you2chuan2/you2lun2
タンクコンテナ 液用集装箱 ye4yong4ji2zhuang1xiang1
チャーター船 租船 zu1chuan2
注文書/発注書 订单/定单 ding4dan1/ding4dan1
注文品 订货/定货 ding4huo4
仲介会社 中介公司 zhong1jie4gong1si1
調印する/締結する 签订 qian1diang4
長期契約 长期合同 chang2qi1he2tong
長期借款 长期贷款 chang2qi1dai4kuan3
長期貸付 长期放款 chang2qi1fang4kuan3
長期手形、長期為替手形 长期汇票 chang2qi1hui4piao4
通関 报关 bao4guan1
通関用インボイス 报关发票 bao4guan1fa1piao4
通関諸掛かり 报关费 bao4guan1fei4
通関手続き 报关手続 bao4guan1shou3xu4
通関申告書 报关申请单 bao4guan1shen1qing3dan1
通関業者(通関士) 报关行(报关人) bao4guan1hang2
定期船 班船 ban1chuan2
定期船輸送 班轮运输 ban1lun2yun4shu1
定期便 班机 ban1ji1
定期発着期日 班期 ban1qi1
手形 汇票 hui4piao4
THC 码头操作费 ma3toucao1zuo4fei4
D/A(引受渡し) 承兑交单 cheng2dui4jiao1dan1
D/P(支払い渡し) 付款交单 fu4kuan3jiao1dan1
DAF 边境交货 bian1jing4jiao1huo4
DDC 目的港码头费 mu4di4gang3ma3toufei4
DDP 完税后交货 wan2shui4hou4jiao1huo4
DDU 未完税交货 wei4wan2shui4jiao1huo4
DES 目的港船上交货 mu4di4gang3chuan2shang4jiao1huo4
DEQ 目的港码头交货 mu4di4gang3ma3toujiao1huo4
TT(電信送金) 电汇 dian4hui4
デザイン 式样 shi4yang
デバンニング 拆箱 chai1xiang1
デポ 码头空柜仓库 ma3tou2kong1gui4cang1ku4
天地無用 不可倒置 bu4ke3dao4zhi4
DOC費 文件费 wen2jian4fei4
動物検査検疫 动物检查检疫 dong4wu4jian3cha2jian3yi4
登録する 注册 zhu4ce4
特許 专利 zhuan1li4
トラック 卡车 ka3che1
トランジット港 转运站 zhuan3yun4
取扱注意 搬运注意 ban1yun4zhu4yi4
トン dun1
荷受人 收货人 shou1huo4ren2
荷送人 发货人 fa1huo4ren2
荷卸し 卸货 xie4huo4
荷印 包装标记 bao1zhuang1biao1ji4
荷主 货主 huo4zhu3
入荷通知書 入货通知 ru4huo4tong1zhi1
入力 输入 shu1ru4
日本円 日元 ri4yuan2
値段の駆け引きをする 讨价还价 tao3jia4huan2jia4
納期 交货期 jiao1huo4qi1
PACKING LIST 装货单 zhuang1huo4dan1
BAF・FAF 燃油附加费 ran2you2fu4jia1fei4
HouseB/L 货代提单 huo4dai4ti2dan1
バイヤー 买方/买主/买手 mai3fang1/mai3zhu3/mai3shou3
賠償 赔偿 pei2chang2
パナマ運河 巴拿马运河 ba1na2ma3yun4he2
番号 号码 hao4ma3
バンニング 装柜 zhuang1gui4
B/L(船荷証券) 提单 ti2dan1
引き合いをする/引合い書 询价/询价单 xun2jia4
ビニール袋 塑料袋 su4liao4dai4
飛行機 飞机 fei1ji1
ファームオファー 实盘/实价 shi2pan2
FAX 传真 chuan2zhen1
FAXを送る 发传真 fa1chuan2zhen1
フィート 英尺 ying1chi3
フォワーダー 货运代理 huo4yun4dai4li3
船会社 船务公司 chuan2wu4gong1si1
部品 零件/配件 ling2jian4/pei4jian4
プラスチック(ビニールを指す場合もある) 塑料 su4liao4
振込み書 汇单底联 hui4dan1di3lian2
分割払い 分期付款 fen1qi1fu4kuan3
平方メートル 平方米 ping2fang1mi3
変動為替レート 变动汇率 bian4dong4hui4lv4
包装ダメージ 包装破损 bao1zhuang1po4sun3
包装費(梱包費) 包装费用 bao1zhuang1fei4yong4
包装不良 包装不良 bao1zhuang1bu4liang2
保険 保险 bao3xian3
保証する 担保 dan1bao3
MasterB/L 船代提单 chuan2dai4ti2dan1
ミリメートル 毫米 hao2mi3
ミリリットル 毫升 hao2sheng1
港口 gang3kou3
見積書 报价单 bao4jia4dan1
メートル mi3
模造品 仿造品 fang3zao4pin3
YAS 日元贬值附加费 ri4yuan2bian3zhi2fu4jia1fei4
輸入 进口 jin4kou3
輸出 出口 chu1kou3
輸入超過 逆差 ni4cha1
輸出超過 顺差 shun4cha1
輸入許可通知書 进口通关许可单 jin4kou2tong1guan1xu3ke3dan1
輸出許可通知書 出口通关许可单 chu1kou2tong1guan1xu3ke3dan1
輸送する 装运 zhuan1yun4
輸送の量 运量 yun4liang4
容積 包装尺寸 bao1zhuang1chi3cun4
預金 存款 cun2kuan3
両替する 兑换 dui4huan4
領収書 收据/发票 shou1ju4/fa1piao4
レポート 报告 bao4gao4
割引/割引く 折扣/打折扣/打折 zhe2kou4/da3zhe2kou4/da3zhe2